De leefbaarheid staat onder druk. Veel gemeenten krijgen te maken met ontgroening/vergrijzing, een dalende (beroeps)bevolking en voorzieningen die in toenemende mate onbetaalbaar worden. Er moeten scherpe en (dus) lastige keuzes gemaakt worden. Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke partners wordt een must. Dat vraagt om anders denken, kiezen en daarnaar handelen.

Temmink Advies werkt vanuit een scherpe heldere visie aan:
Een pro actieve resultaatgerichte benadering van de thema's Zelfsturing, Voorzieningenclusters, Demografie en Bevolkingsdaling in samenhang met de rol die burgers, overheid en maatschappelijke partners daarbij (kunnen) hebben. Onze aanpak is er op gericht om:
* Samen met opdrachtgevers het economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief van krimp (mede) als gevolg van demografische ontwikkelingen in beeld te brengen.
* Door zelfsturing de sociale architectuur duurzaam te veranderen, door de betrokkenheid (in woord en daad) en verantwoordelijkheid van burgers bij hun directe leefomgeving te vergroten. Kernwoorden zijn hierbij onder andere 'vasthoudend loslaten' en 'vertrouwen'?
* Duurzaam gebruik van voorzieningen als Kulturhus, MFA en Brede School, met als doel ontmoeting tussen mensen te stimuleren, m2 te besparen, een lagere investering en een economisch voordeliger (beheer) exploitatie. Hoge verdieneffecten (sociaal en financieel) op de korte en lange termijn, voor eigenaar en huurder/gebruiker.

 

 
contact

print